Uvod

Glavni cilj medijskih kuća mora biti stvaranje okruženja u kojem se novinari ne osećaju neprijatno da prijave napade na internetu. Zbog konkurentnog radnog okruženja ili nesigurne radne situacije, novinari se mogu zabrinuti da će prijavljivanje napada biti shvaćeno kao znak slabosti ili odsustvo profesionalnih standarda, kao i da će se to negativno odraziti na njihovu karijeru.

Međutim, od suštinskog je značaja otvoreno govoriti o napadima na internetu da bi se na taj način ograničili efekti napada, uključujući stvaranje traume i autocenzuru. Redakcije treba da obezbede postojanje različitih vrsta kanala preko kojih se napadi mogu lako prijaviti i preko kojih će novinari pristupiti mehanizmima podrške.

Razgovor jedan na jedan sa kolegama o uznemiravanju i napadima pokazao se korisnim novinarima koji su meta napada. Kolege takođe mogu ohrabriti novinara da skrene pažnju relevantnih osoba unutar medijske kuće na napad.

Pročitaj više

Napravite internet obrazac koji novinari koji su meta napada mogu koristiti da jednonostavno prijave napad na internetu. Ovaj obrazac treba da bude kratak i lak za popunjavanje, ali da obuhvata sve bitne informacije u vezi sa napadom.

Pročitaj više

Napravite posebnu adresu e-pošte na kojoj novinari mogu prijaviti uznemiravanje na internetu. Trebalo bi jasno navesti ko su osobe koje će odgovarati na poslate e-poruke.

Pročitaj više

Medijske kuće treba da kreiraju bazu podataka kako bi pratile incidente uznemiravanja na internetu i odgovore koji su preduzeti. Ova baza podataka ne mora da obuhvata svaki pojedinačni slučaj uznemiravanja, ali treba da obuhvati barem one slučajeve koje su zaposleni prijavili putem formalnih mehanizama prijavljivanja ili gde je procena rizika podstakla primenu mera podrške.

Pročitaj više