Uvod: pristup komunikaciji mora početi na osnovu pristupa „odozgo prema dole“

Za medijske kuće je najvažnije da ustanove jasne politike u vezi sa uznemiravanjem na internetu i da ih prenesu svim zaposlenima. Komunikacija mora početi „odozgo prema dole“, tj. glavni urednici i menadžeri moraju „dići buku“ na pravi način i ponuditi vidljive, uverljive načine novinarima da je jasno da organizacija uznemiravanje na internetu smatra veoma ozbiljnim i da će stati uz one koji su postali mete. Urednici i menadžeri isto tako moraju preduzeti korake da razumeju sa kojim vrstama napada se novinari suočavaju, i to mora biti očigledno, kao i da rasprave o tim napadima učine uobičajenim.

Važno je da se komunikacija u redakciji i razmena informacija u vezi sa uznemiravanjem na internetu ne posmatraju jednokratno. Medijska kuća mora obezbediti redovne podsetnike u vezi sa svojom posvećenošću da štiti novinare i obezbeđuje prijavljivanje napada, kao i da održava redovni kontakt sa novinarima zbog razvojne prirode samog uznemiravanja. Nađite neke zgodne načine, na primer, da urednici i menadžeri razmisle o tome da u svoje potpise u nalozima e-pošte stave informacije o sistemima prijavljivanja kada šalju internu e-poštu.

Napravite odeljak kome se lako pristupa u intranetu medija sa informacijama o politikama kompanije o uznemiravanju na internetu i alatima i protokolima koje je kompanija kreirala za rešavanje ovog problema. Najbolje prakse BBC u svojim intranet edukativnim filmovima prikazuje traumatična iskustva na terenu, gde novinari raspravljaju o različitim traumama i opisuju uticaj koji su na […]

Pročitaj više

Podelite anonimnu anketu unutar redakcije da biste sagledali uticaj uznemiravanja na internetu i efikasnost mera za borbu protiv njega. Takve ankete omogućavaju urednicima i menadžmentu da shvate obim problema: koliko je novinara meta napada na internetu, kako je to uticalo na njihov rad, u kojoj meri veruju da će ih medij podržati, itd.

Pročitaj više

Uspostavite redovne sastanke između odeljenja zaduženih za društvene mreže ili za publiku i novinara kako biste izvršili proveru „zdravstvenog stanja” u vezi sa radom novinara na društvenim mrežama ili angažovanjem u odeljcima za komentare na internetu. Urednici društvenih mreža i osobe zadužene za komunikaciju sa publikom mogu pomoći novinarima da razumeju obrasce koji stoje iza […]

Pročitaj više

Redovno razgovarajte o nasilju na internetu na sastancima redakcije. Jedan od načina da urednici pokrenu ovo pitanje je jednostavno da neformalno pitaju da li je neki novinar nedavno bio na meti napada.

Pročitaj više

Pošaljite e-poštu svim zaposlenima dajući im do znanja da medijska organizacija shvata nasilje na internetu veoma ozbiljno. Ova mera je važna za izgradnju poverenja u redakciju.

Pročitaj više