Podelite anonimnu anketu unutar redakcije da biste sagledali uticaj uznemiravanja na internetu i efikasnost mera za borbu protiv njega.

Takve ankete omogućavaju urednicima i menadžmentu da shvate obim problema: koliko je novinara meta napada na internetu, kako je to uticalo na njihov rad, u kojoj meri veruju da će ih medij podržati, itd. Samo po sebi, sprovođenje ankete je još jedan pokazatelj da medij ozbiljno shvata ovo pitanje. Idealno bi bilo da se anketa sprovodi kvartalno.

Ova anketa treba da sadrži pitanja koja pokrivaju sledeće oblasti:
• Da li su novinari bili meta napada i zlostavljanja na internetu
• S kojim vrstama napada su se novinari suočavali
• Da li novinari smatraju da ih medij adekvatno podržava
• Da li novinari smatraju da ih kolege na adekvatan način podržavaju
• Koliko su efikasne mere i protokoli u vezi sa uznemiravanjem na internetu
• Koju ulogu bi medij trebalo da ima što se tiče prijavljivanja napada policiji ili preduzimanja pravnih radnji protiv uznemiravača

Učesnici: Osoba za komunikaciju sa publikom ili Stručnjak za bezbednost na internetu.