Opis: Redakcije treba da imenuju jednog ili više stručnjaka za bezbednost na internetu. Uloga ovog stručnjaka je da bude kontakt i koordinaciona tačka za pitanja u vezi sa uznemiravanjem na internetu i da služi kao veza između novinara koji su meta napada, kako zaposlenih tako i slobodnih novinara, i menadžmenta. Stručnjak za bezbednost na internetu treba da bude neko ko je veoma dobro upoznat sa redakcijom, koga njegove ili njene kolege poštuju i ko je interno prepoznat kao neko sa autoritetom da uključi menadžment u slučajeve uznemiravanja na internetu.

Stručnjak za bezbednost na internetu takođe mora da bude neko ko je prošao posebnu obuku o uznemiravanju na internetu i ko je upoznat sa merama koje redakcija može da preduzme da zaštiti novinare od zloupotreba. Prilikom zapošljavanja ili raspoređivanja osoblja za rad na internetu treba uzeti u obzir rodnu ravnotežu i zastupljenost manjina.

Uloga: Stručnjak za bezbednost na internetu je, na prvom mestu, osoba kojoj novinari treba da prijave nasilje na internetu. Ona bi trebalo da novinarima koji su meta napada pruži informacije o tome koje su im mogućnosti na raspolaganju da reaguju na zlostavljanje ili da se izbore sa njegovim posledicama. Zajedno sa novinarom, njegovim ili njenim urednikom i osobom za komunikaciju sa publikom ili urednikom društvenih mreža, stručnjak za bezbednost na internetu treba da izvrši početnu procenu i predloži niz mera. Tamo gde je potrebno, stručnjak za bezbednost na internetu će kasnije uključiti menadžment u slučaj kako bi preduzeo institucionalne korake kao što je pravna radnja.

Redakcije koje imaju dovoljno resursa treba da razmotre angažovanje jednog ili više pojedinaca da rade posebno kao stručnjaci za bezbednost na internetu. U drugim slučajevima, stručnjaci za bezbednost na internetu mogu biti postojeći zaposleni koji su posebno obučeni za ovu ulogu, pored drugih dužnosti. Za veće redakcije, predlažemo da najmanje tri zaposlena obavljaju ovu ulogu zbog potencijalno značajnog obima posla. U manjim redakcijama, ovu ulogu mogu obavljati jedan ili dva zaposlena. Od suštinskog je značaja da redakcije jasno prenesu novinarima, uključujući slobodne novinare, ko su stručnjaci za bezbednost na internetu i kako se oni mogu kontaktirati.

Zadaci koji su dodeljeni ovoj ulozi:

• Ponašajte se kao osoba kojoj novinari mogu prijaviti incidente uznemiravanja na internetu
• Procenite u koordinaciji sa novinarovim direktnim urednikom i osobom za komunikaciju sa publikom svaki slučaj uznemiravanja na internetu i predložite mehanizme podrške koji su potrebni novinaru koji je meta napada.
• Kada je potrebno, koordinirajte sa menadžmentom i pravnim stručnjacima eventualni institucionalni odgovor medija.
• Održavajte ažuriranu bazu podataka o slučajevima nasilja na internetu kako bi se pratila i procenjivala efikasnost sprovedenih mera.
• Zbog promene prirode napada na internetu, redovno revidirajte mere koje je redakcija uspostavila za sprečavanje uznemiravanja na internetu i reagovanje na uznemiravanje na internetu.
• Budite osoba zadužena za koordinaciju i edukaciju kada je reč o ovim merama – stručnjak za bezbednost na internetu treba da bude dobro upoznat sa svim merama redakcije, da bude u stanju da ih objasni novinarima koji se suočavaju sa nasiljem na internetu i da bude primarna osoba za sprovođenje.
• Redovno posećujte uređivačke sastanke da biste se upoznali sa sadržajem koji planirate da objavite koji može da izazove nasilje na internetu.