Moderatori prijavljuju objave, komentare ili naloge koji su prekršili standarde zajednice samog medija, kao i politike platformi društvenih mreža kada je reč o nasilju na internetu. Zbog toga je veoma važno da moderatori budu svesni takvih politika i da budu stalno u toku sa promenama u politikama.

Twitter

Twitter je razvio jedan skup politika u okviru svojih Twitter pravila kojima se definiše šta se smatra nasiljem na internetu. U kontekstu ovog projekta sledeće kategorije su relevantne:

  • Nasilan sadržaj (pretnje smrću ili fizičkim povredama) ili sadržaj koji veliča nasilje.
  • Terorizam i promovisanje terorizma.
  • Ciljano uznemiravanje kao što je korišćenje agresivnih komentara da bi se neko zastrašio, da bi se podstakle, ili izrazile želja i nada da se nekome nanesu fizičke povrede.
  • Ponašanje puno mržnje koje promoviše nasilje nad drugim korisnicima na osnovu rase, etničke pripadnosti, nacionalnog porekla, seksualne orijentacije, pola, rodnog identiteta, verske pripadnosti, starosti, invaliditeta ili ozbiljne bolesti.
  • Osetljivi medijski sadržaj uključujući eksplicitno nasilje i sadržaj za odrasle.
  • Lažno predstavljanje pojedinaca ili organizacija da bi se drugi doveli u zabludu.

Pogledajte ovde ceo tekst pravila Twitter-a

Facebook

Moderatori mogu Facebook-u prijaviti svaku objavu ili poruku za koju smatraju da krši standarde platforme za zajednice. Facebook tvrdi da neće obavestiti osobu na koju se žalba odnosi i da će pregledati prijavljen sadržaj i ukloniti ga ako se nakon njihove procene utvrdi da postoji kršenje standarda platforme za zajednice.

Kliknite ovde da vidite kako da prijavite objavu ili komentar na vašoj stranici.

Facebook standardi za zajednice navode da se na ovoj platformi ne toleriše sledeće:

  • Maltretiranje i uznemiravanje, definicija podrazumeva objave u kojima se tekstom ili slikama napadaju osobe „sa namerom da se degradiraju ili osramote“. Ova kategorija podrazumeva i uhođenje na internetu;
  • Direktne pretnje, uključujući i „ozbiljne pretnje na štetu javne bezbednosti ili bezbednost ličnosti“;
  • Seksualno nasilje, što podrazumeva ne samo objave koji sadrže direktne seksualne pretnje (silovanje ili slično), već i one kojima se podstiču takvi napadi i preti se da će se podeliti intimne slike. Kliknite ovde da pristupite instrukcijama na Facebook-u za prijavljivanje ucene ili pretnji da će objaviti vaše intimne slike.
  • Govor mržnje, koji se na Facebook-u definiše kao direktan napad ili promovisanje nasilja protiv lica na osnovu njihovih osobina kao što su, između ostalog, rasna i etnička pripadnost, nacionalno poreklo, religija, seksualna orijentacija ili rodni identitet.