Komentari koji uključuju pretnju, uvredu ili drugi napad na novinara moraju pažljivo da se analiziraju od strane moderatora koji će morati da utvrde da li taj komentar spada u granice legitimne kritike ili je u suprotnosti sa Smernicama zajednice i stoga treba da bude uklonjen.

Svaka odluka o uklanjanju komentara koji napada novinara treba da uzme u obzir ne samo sadržaj napada, već i ranjivost novinara.

Postarajte se da korisnici dobiju poruku koja objašnjava zašto su njihovi komentari uklonjeni. Međutim, nemojte se upuštati u razgovor sa agresorima. To bi najverovatnije predstavljalo gubljenje vašeg dragocenog vremena i moglo bi dovesti do nasilnijih napada.

Najbolje prakse:

Iako podstiču angažovanje publike, brojne medijske organizacije objavljuju i smernice o tonu i vrsti poruka koje dozvoljavaju kako bi održale zdravu komunikaciju na svojim platformama. To je takođe slučaj nemačke javne medijske organizacije Dojče vele (DW) koja u svojoj „politici netikecije” sažima pravila kojih se njeni korisnici moraju pridržavati da bi objavljivali komentare kako na sajtu, tako i na njenim platformama društvenih mreža.

Kako se obratiti publici u kontekstu polarizacije ako je medij optužen za pristrasnost

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC