Profesionalna podrška mentalnom zdravlju može igrati važnu ulogu u ublažavanju posledica nasilja na internetu i uznemiravanja novinara. Kao najbolju praksu, mediji bi trebalo da obezbede da novinari imaju pristup zaštiti mentalnog zdravlja bilo kroz zdravstveni plan organizacije ili putem ad hoc aranžmana između medija i stručnjaka za mentalno zdravlje.

Iako nasilje na internetu i bilo kakav psihološki uticaj koji iz njega proizilazi ne bi trebalo da budu prihvaćeni kao „karakteristike“ savremenog novinarstva, neophodno je da mediji destigmatizuju savetovanje o mentalnom zdravlju u kontekstu napada. Činjenica je da nasilje na internetu postoji, a nužni odgovor na pojavu nasilja može biti psihološka podrška.

Podrška za mentalno zdravlje novinara treba da sadrži najmanje sledeće elemente:
• Učenje kako da se nosite sa stresom
• Suočavanje sa nametljivim sećanjima ili opsesivnim mislima
• Upravljanje traumom
• Učenje da se „depersonalizuju“ napadi