Iako bi trebalo da se trudite da pročitate sve komentare na svojim stranicama, to može potrajati i može doći do grešaka. Zamolite korisnike da vas podrže u nastojanju da komunikacija bude u skladu sa principima postavljenim u Smernicama zajednice, posebno u pogledu napada na novinare. Neka na vašoj stranici postoji dugme preko kojeg korisnici mogu da prijave komentare za koje veruju da krše Smernice zajednice. Komentare koje prijave korisnici moderatori onda treba da analiziraju i daju im prioritet.

Slušajte publiku i korigujte greške, ali naučite kada da ne podležete pritisku

Kejti Serl, urednica u BBC Westminster, BBC, UK