Od lažnih naloga do kampanja blaćenja i pretnji smrću, novinari širom sveta se suočavaju sa sve većim napadima. Posledice su značajne, od fizičke i psihološke štete pojedincu do sprečavanja njihovog rada i praktičnog zaustavljanja njihovog izveštavanja.

Tomson Rojters fondacija je, u partnerstvu sa UNESCO, IWMF i INSI, razvila niz praktičnih i pravnih alata za novinare, medijske menadžere i redakcije da bi ojačala odgovor na onlajn i oflajn uznemiravanje i zaštitila slobodne i nezavisne medije.

Praktičan vodič za novinarke – kako odgovoriti na onlajn uznemiravanje daje pregled konkretnih koraka koje novinarke mogu da preduzmu da umanje rizik od nekih oblika digitalnih napada i kada su suočene sa uznemiravanjem i rodnim nasiljem onlajn. Vodič uključuje informacije o tome kako dokumentovati napade i o mogućim korektivnim merama.

Kontrolna lista i smernice za rodno osetljive bezbednosne politike za redakcije:  razvijeni za novinare i medijske menadžere, ova kontrolna lista i niz smernica daju redakcijama savete za najbolju praksu u stvaranju kulture bezbednosti na radnom mestu, i onlajn i oflajn. Ovaj dokument objašnjava kako u organizaciji uspostaviti kulturu koja se efikasno hvata u koštac sa seksualnim uznemiravanjem i stvara sigurno okruženje u kojem novinari mogu da prijave slučajeve uznemiravanja. Uključuje kontrolnu listu koja sažima smernice, i pokriva niz mera i mehanizama koji se mogu ustanoviti da bi se obezbedilo da bezbednosne politike i prakse unutar redakcija budu rodno osetljive, rodno odgovorne i da se bave rodno zasnovanim seksualnim uznemiravanjem.

Onlajn napadi na novinare: Znajte svoja prava – ovaj praktični vodič daje novinarima pravne alate za reagovanje na onlajn uznemiravanje: da bi prepoznali kažnjive prekršaje, tražili pomoć od odgovarajućih organizacija, efikasno prikupili dokaze, i preduzeli ispravne korake ukoliko odluče da podnesu tužbu protiv počinitelja. Gde je svrsishodno, vodič predstavlja i primere sudskih postupaka koje su pokrenuli novinari koji su bili žrtve onlajn uznemiravanja. Vodič pokriva zakonska prava novinara u 13 zemalja: Australiji, Brazilu, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Indiji, Irskoj, Japanu, Keniji, Holandiji, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu (Engleska i Vels) i SAD-u.